برنامه ریزی عملياتي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برنامه ریزی عملیاتی

در راستای اجرای برنامه پنجم توسعه

در هرسيستمي که مدعي «کارآمدي و بهره وري» و (رشد و توسعه) است، برنامه ريزي امري ضروري شمرده مي شود. برنامه ريزي نمي تواند جز در يک چارچوب مديريت،توجيه شود و مديريت نيز به مفهوم واقعي آن هرگز نمي تواند بدون برنامه در وصول به مقصود و منظورخود آنچنان که بايد و شايد موفق باشد.

مستندات قانونی

مقام معظم رهبري در سياست هاي کلي پنجم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي که بارويکرد«پیشرفت و عدالت» ابلاغ شده،موارد زير را مورد تأکيد قرار داده اند:
  • ايجاد درک مشترک از چشم انداز بيست ساله و تقويت باور و عزم ملي براي تحقق آن(سياست6)
  • تأکيد بر رويکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به يکپارچگي در سياستگذاري،برنامه ريزي،ارزشيابي،نظارت و تخصيص منابع عمومي (19-19-1)
  • تبديل نظام بودجه ريزي کشور به بودجه ريزي عملياتي(سیاست32)
  • برقراري ارتباط کمي و کيفي ميان برنامه هاي پنج ساله و بودجه هاي ساليانه باسند چشم انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت(سياست33)
  • مواد138،141 و 144 قانون برنامه چهارم در خصوص احصاء فعالیتها و خدمات دستگاهها،تعیین قیمت تمام شده و اصلاح ساختار مدیریت نیروی انسانی،قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستها کلی اصل44برنامه پنجم توسعه، سیاستهای نظام اداری ابلاغ توسط مقام معظم رهبری، سند اصلاح الگوی مصرف،مصوبات شورای مدیران معاونت توسعه مدیرت و منابع، مصوبات برنامه ششم تحول اداری مبنی بر مستندسازی نتایج، فعالیتها، طرح ها و برنامه ها.
 
هر واحد عملياتي متقاضي بودجه مي بايست اسناد درخواست بودجه خود را در قالب يک برنامه عملياتي به واحدهاي بالادست ارائه نمايد. همانگونه که برنامه استراتژيک مجموعه اي متشکل از مأموريت، چشم انداز، استراتژيها، اهداف و برنامه اقدامات ميباشد،برنامه عملياتي نيزبه عنوان يکي ازگامهاي فرآيندپياده سازي استراتژي که ورودي خودرا ازبرنامه استراتژيک دريافت مي کند نيز مي بايد در ابعادجزئي تر به سؤالات مشابهي پاسخ دهد. اکنون کجا هستيم،کجا باشيم، چگونه به آنجا برسيم، چطور پيشرفت خود را اندازه بگيريم.

 

 
ملاحظات مهم تدوین برنامه عملیاتی در راستای پاسخ به سئوالات همکاران محترم واحدها         دریافت فایل
کارشناس برنامه ریزی عملیاتی :خانم باغبان شماره تلفن38763921 فکس:38797256