گروه درمان، دارو و فوریتهای پیش بیمارستانی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

گروه درمان و فوریتهای پیش بیمارستانی مدیریت بودجه

خانم اعظم عباسی

کارشناس مسئول 

38763612

خانم ابراهیمی

کارشناس بودجه

38763612

آقای محسن رمضانی ثانی

کارشناس بودجه

38762681

 

« شرح وظایف »

تکمیل فرم های تنظیم بودجه با نظارت مقام مافوق

بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و اخذ توضیحات لازم از مسئولین در مورد بودجه پیشنهادی

نگهداری حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه ای بودجه سالهای قبل

پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیت ها، طرح ها و برنامه ها

اظهارنظر در مورد پیشنهاد واحدها برای استخدام از نظر مالی

تهیه نمودار و آمارهای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها

شرکت در کمیسیون های مختلف به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و دفاع از آن در مراجع ذیصلاح

نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات فصلی و ابلاغ آن به واحد مربوطه

بررسی و تهیه پیشنهادات اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم