سال های 96-95

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فایل های آموزشی دوره های بودجه ریزی در پرستاری مورخ 96/08/15 در کاشمر

 دوره آموزشی انواع روش های بودجه ریزی

 دوره آموزشی قوانین و مقررات بودجه سال96

فایل آموزشی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مورخ 96/09/19 در شهرک دانش و سلامت

دوره آموزشی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه