چارت مدیریت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 مدیر برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد

   مسئول دفتر  

 معاون

 گروه دارو، درمان و فوریتهای پزشکی  

گروه بهداشت شهری و روستایی

گروه آموزش، پژوهش و ستاد

  گروه تملک دارائی های سرمایه ای

گروه پایش عملکرد

گروه کارشناسان

کارشناس مسئول

کارشناس مسئول

کارشناس مسئول

کارشناس مسئول

کارشناس مسئول

کارشناس مسئول ردیفها

کارشناس 

 کارشناس

 

 

 

 کارشناس

 

کارشناس 

کارشناس نقل و انتقالات 

 کارشناس

کارشناس 

کارشناس IT