گروه درمان، دارو و فوریتهای پیش بیمارستانی

چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

گروه درمان و فوریتهای پیش بیمارستانی مدیریت بودجه

خانم اعظم عباسی

کارشناس مسئول 

38763921

 خانم بسکابادی

کارشناس بودجه

 38049494

خانم ابراهیمی

کارشناس بودجه

38763921

خانم میرزایی

کارشناس بودجه

38763921

آقای محسن رمضانی ثانی

کارشناس بودجه

 38762681

 

« شرح وظایف »

تکمیل فرم های تنظیم بودجه با نظارت مقام مافوق

بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و اخذ توضیحات لازم از مسئولین در مورد بودجه پیشنهادی

نگهداری حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه ای بودجه سالهای قبل

پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیت ها، طرح ها و برنامه ها

اظهارنظر در مورد پیشنهاد واحدها برای استخدام از نظر مالی

تهیه نمودار و آمارهای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها

شرکت در کمیسیون های مختلف به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و دفاع از آن در مراجع ذیصلاح

نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات فصلی و ابلاغ آن به واحد مربوطه

بررسی و تهیه پیشنهادات اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم