دوره آموزشی ارتقاء کارایی فردی

 

 برگزاری دوره آموزشی ارتقاء کارایی فردی با حضور کارشناسان بودجه دانشگاه های علوم پزشکی قطب 9 کشور

دوره آموزشی ارتقاء کارایی فردی در روز های 27 و 28 شهریور سال98 با حضور مدرس جناب آقای دکتر حسینی جهت جمعی از کارشناسان بودجه و مالی دانشگاههای علوم پزشکی قطب 9 کشور در مجتمع سپید دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید.