فایل های آموزشی

دوره آموزشی
 
نوع فایل
قسمت اول دوره آموزشی سامانه سجاد ویژه مدیران   پاورپوینت
قسمت دوم دوره آموزشی سامانه سجاد ویژه مدیران   پاورپوینت
قسمت  سوم دوره آموزشی سامانه سجاد ویژه مدیران   پاورپوینت