چارت مدیریت

 

 مدیربرنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد

   مسئول دفتر  

 معاون

 

 گروه آموزش، پژوهش و ستاد

گروه بهداشت شهری و روستایی

 

 گروه تملک دارائیهای سرمایه ای

 گروه دارو، درمان و فوریتهای پزشکی

 گروه ردیفهای متمرکز