فرآیندها

 

 

صفحه اصلی معاونت توسعه مديريت و منابع> مديريت بودجه>فرآیندهای مدیریت بودجه

فرآیندهای مدیریت بودجه

*تنظیم موافقتنامه های پیشنهادی
*تنظیم موافقتنامه های تفضیلی
*تنظیم موافقتنامه های اصلاحی و متمم
*بررسی عملکرد اعتبارات واحدها

*فرمشماره یک

*فرم شماره دو (شرح مراحل انجام کار)

*فرم شماره سه ( قوانین و مقررات)

*فرم شماره جهار ( نمودار گردش کار)

*تبادل موافقتنامه های طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای استانی

*فرمشماره یک

*فرم شماره دو (شرح مراحل انجام کار)

*فرم شماره سه ( قوانین و مقررات)

*تبادل موافقتنامه های طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای ملی

*فرمشماره یک

*فرم شماره دو (شرح مراحل انجام کار)

*فرم شماره سه ( قوانین و مقررات)

*ادامه فرم شماره جهار ( نمودار گردش کار)

صفحه اصلی